نمایش محتوا نمایش محتوا

 

بسیج

تشکل های دانشجویی:

در حال حاضر تنها تکشل دانشجویی بسیج است که با فعالیتهای گسترده خود توانسته است جایگاه خود را حفظ نماید در برگزاری اردوی راهیان نور با امور فرهنگی واحد همکاری دارند، در برگزاری مراسمات مذهبی نیز حضور چشمگیر دارند.