نمایش محتوا نمایش محتوا

تقويم آموزشي سال تحصيلي 95-94
نيم سال تحصيلي اول 95-94
موضوع تاريخ
انتخاب واحد 94/06/07-94/06/13 
شروع كلاس ها 94/06/14
حذف و اضافه 94/06/21 -94/06/27
پايان كلاس ها 94/10/04
امتحانات عمومي 94/10/12 -  94/10/13
امتحانات تخصصي 94/10/14 - 94/11/01
روزهاي جمعه 94/10/18  , 94/10/25
نيم سال تحصيلي دوم 95-94
انتخاب واحد 94/11/03- 94/11/09 
شروع كلاس ها 94/11/10
حذف و اضافه 94/11/17- 94/11/21
پايان كلاس ها در اسفند 94/12/21
شروع كلاس ها در فروردين 95/01/14
پايان كلاس ها در خرداد 95/03/15
امتحانات عمومي 95/03/17- 95/03/18
امتحانات تخصصي 95/03/19-95/04/03
روزهاي جمعه 95/03/21, 95/03/28
نيم سال تحصيلي تابستان 95-94
انتخاب واحد 95/04/05   - 95/04/06
شروع كلاس ها 95/04/07
پايان كلاس ها 95/05/31
امتحانات 95/06/03- 95/06/09

 

آخرین تغییرات انتخاب واحد دانشجویان 1 الی  2