نمایش محتوا نمایش محتوا

نام ونام خانوادگی : علی مرادی
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرتبه علمی :  
پست الکترونیکی : ali_moradi95@yahoo.com
آدرس صفحه خانه :  
تلفن تماس : 07734249425

شرح وظايف مسئول دفتر رياست:

تنظيم برنامه متقاضيان ملاقات و تعيين وقت براي آنان پس از ملاحظه و تائيد رئيس واحد.

ابلاغ پيام ها و دستورات رئيس واحد به اشخاص حقيقي در دانشگاه يا خارج از آن و پيگيري مستمر تا حصول نتيجه نهايي.

تعيين وقت ملاقات رباي دانشگاه هيان و ساير ارباب رجوع و تامين خواسته هاي آنان در موردي كه بدون ملاقات با رئيس واحد ميسر باشد.

نظارت بر امور دبير خانه و بايگاني محرمانه دفتر و حفظ و نگهداري پرونده ها و نامه هاي محرمانه مربوط به پرسنل دانشگاه و ساير افراد.

مطالعه نامه هايي كه بوسيله دانشجويان يا افراد متفرقه به عنوان رئيس واحد تحرير گرديده و ارائه اصل يا تلخيص شده آن به مقام ذيربط و يا ارجاع آن به بخش هاي مربوط.

تهيه پيش نويس نامه هاي ارجاعي از سوي مقام رئيس واحد.

آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به كميسيون ها، جلسات اداري و ملاقات هاي حضوري رئيس در داخل يا خارج از دانشگاه.

انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع رئيس واحد.