نمایش محتوا نمایش محتوا

کارت دانشجویی

کارت های دانشجویی این واحد دانشگاهی از نوع پی وی سی Pvc میباشد دانشجویان عزیز می توانند جهت دریافت کارت مذکور به امور دانشجویی مراجعه نمایند .

الف کارت های مفقودی :

دانشجو موظف است در اسرع وقت مراتب مفقود شدن کارت دانشجویی خود را به اداره امور دانشجویی محل تحصیل خود اعلام نماید .

دانشجو قبل از صدور و تحویل کارت دانشجویی جدید با دادن تعهد کتبی و همچنین پذیرفتن مسئولیت هر گونه سوء استفاده احتمالی از کارت مربوطه متعهد گردد در صورت پیدا شدن کارت دانشجویی، در اسرع وقت  آن را به  اداره امور دانشجویی محل تحصیل خود باز گرداند.

دانشجو با مراجعه به اداره امور دانشجویی محل تحصیل خود و همچنین پس از تکمیل فرم مربوطه و اخذ تاییدیه حراست نسبت به دریافت کارت المثنی خود اقدام نماید .

ب - کارت های مخدوشی ، آسیب دیده و غیر قابل استفاده:

دانشجو جهت تعویض کارت مخدوشی ، آسیب دیده و غیر قابل استفاده خود پس از مراجعه به اداره امور دانشجویی محل تحصیل خود  و ارائه کارت معیوب می تواند با  تکمیل فرم مربوطه نسبت به دریافت کارت دانشجویی المثنی اقدام نماید.

ج- دانشجویان انتقالی :

در صورت انتقال دانشجو از یک واحد دانشگاهی به واحد دیگر ، دانشجو موظف است کارت دانشجویی خود را به واحد مبداء تحویل دهد تا به همراه سایر مدارک به واحد مقصد ارسال شود

پس از نهایی شدن روند انتقال دانشجو مراتب انتقال از طریق واحد مقصد به به مرکز آزمون اعلام گردد .

دانشجوی انتقالی جهت دریافت کارت دانشجویی می تواند با مراجعه به اداره امور دانشجویی محل تحصیل خود اقدام نماید تا با ارسال تائیدیه مرکز آزمون و فرم احراز هویت (سند پذیریش یا قبولی در این واحد) به حوزه معاونت دانشجویی ( اداره خدمات دانشجویی ) شرایط صدور کارت دانشجوی مذکور مهیا گردد.

د- دانشجوی میهمان:

کارت های دانشجویی دانشجوبان میهمان توسط واحد مبداء صادر شده و در مدت زمان تحصیل در واحد مقصد بر چسب دانشجوی میهمان بر روی کارت الصاق می گردد که این امر از طریق اداره امور دانشجویی محل تحصیل دانشجو محقق می گردد.