مستندات و رسانه‌ها (بخشنامه های پژوهشی) مستندات و رسانه‌ها (بخشنامه های پژوهشی)

Show Liferay Sync Tip

نمایش محتوا نمایش محتوا

 

 

 

ردیف

موضوع بخشنامه

شماره بخشنامه

تاریخ بخشنامه

فایل بخشنامه

1

استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

268559/73

12/08/92

1

2

سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح های پژوهشی

98250/81

31/03/91

2

3

دستور العمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح پژوهشی

369052/73

06/11/92

3

4

آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی

28996/73

15/02/93

4

5

نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها  و رساله ها

34519/73 و 299920/73

12/02/92   و 09/09/92

5 و 6

6

آیین نامه عضویت اعضای هیات علمی و واحد های دانشگاهی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی

 

 

7

7

آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

4078 /70  و 288123/73

25/01/95  و 28/08/91

و 19

8

تفویض برخی اختیارهای شرکت در مسابقه های علمی-پژوهشی ، نمایشگاه ها، جشنواره ها و المپیادها

386909/81

21/11/92

9

9

شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی-پژوهشی

456329/81

22/12/91

10

10

مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکترا

152954/73

24/05/92

11

11

شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی، ادبی، هنری و دانشجویی

457004/73

23/12/91

12

12

چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی

352681/73

22/10/92

13

13

عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر

212427/73

02/07/91

14

14

نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله های دکتری

14379/70

05/03/94

15

15

به روزرسانی فهرست نشریه های بی اعتبار

22598/70

08/04/94

16

16

ایین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های اموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی

109358/70

13/12/93

17

17

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه

365225/73

16/09/89

18

18

حق الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی

352684/73

22/10/92

20

19

آیین نامه تکمیلی حمایت از اختراعات و نوآوری های علمی، فنی و هنری

196825/70

26/05/89

21

20

تعهد ارائه مقاله ISI  طرح های پژوهشی

311805 /73 و 266862/73

20/09/91 و 11/08/92

22 و 29

21

بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهش

118248/73

14/04/91

23

22

متمم شیوه نامه تشویق مقاله های علمی

25426/87

10/02/93

24

23

شرکت اعضای هیات علمی در همایش های معتبر خارج از کشور

38673/73

24/02/93

25

24

شرکت اعضای هیات علمی در همایش های نا معتبر خارج از کشور

59074/70

18/03/94

26

25

شیوه نامه تشویق مقاله های علمی

352676/87

22/10/92

27

26

آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی

109358/70

13/12/93

28

27

شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های معتبر علمی داخل کشور

477489/73

01/12/89

30

28

شیوه نامه پذیرش و  استقرار هسته ها و واحدهای فناور مراکز رشد

1188/70

17/01/95

31

29

تعیین تشویق و رکود اعضای هیات علمی

14180/10

27/02/95

32

30

شیوه نامه انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی

54397/87

26/05/93

33

31

شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن ها علمی، ادبی و هنری دانشجویی

457004/73

23/12/91

34

32

متمم شیوه نامه انجمن های علمی دانشجویی

69637/73

09/04/93

35

33

عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی

229898/73

30/06/90

36

34

آیین نامه و دستور العمل برگزاری همایش های علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

69593/73

09/04/93

37

35

هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تجهیز کارگاه های اموزشی و پژوهشی

55885/ص/93

02/06/93

38

36

ارسال گزارش راه اندازی شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیان

28099/81

14/02/93

39

37

آیین نامه طرح های پژوهشی

31304/70

19/05/94

40

38

شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

37281/73

22/02/93

41

39        فعالیت های پژوهشی براي دریافت پژوهانه 202513 95/5/23 42
40 ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویی(جدید) 70/3786 01/05/96 43
41 روش ارزیابی کیفی رساله های دکتری تخصصی(جدید) 70/23767 96/04/25 44
42 ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی( جدید) 70/24432 96/04/27 45