نمایش محتوا نمایش محتوا

 

لیست اعضای پیشنهادی شورای پژوهشی واحد :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

سمت در شورا

ملاحضات

1

امید برازجانی

مهندسی برق

دانشجو دکتری

مربی

رئیس شورا

امتحان جامع داده است.

2

مریم خسروانجم

مهندسی هسته ای

کارشناسی ارشد

-

دبیر شورا

-

3

عبد المحمد افروغ

حقوق

دکترا

استادیار

عضو اصلی

-

4

محمد رضا فرودی جهرمی

زمین شناسی

دکترا

استادیار

عضو اصلی

-

5

مهرداد پژوهان

زمین شناسی

دکترا

استادیار

عضو اصلی

-

6

زهرا علیزاده

فلسفه

دکترا

استادیار

عضو اصلی

-

7

مهران زرکش

مهندسی مکانیک

دکترا

استادیار

عضو اصلی

-

8

مرتضی خادمی بحرینی

مهندسی عمران

دانشجو دکتری

مربی

عضو علی البدل

-

9

اکبر بمانا

مهندسی کامپیوتر

دانشجو دکتری

مربی

عضو علی البدل

-

 
 

وظایف و اختیارات شورای پژوهشی :

  • تدوین سیاست ها و برنامه های پژوهشی مبتنی بر سرفصل های فعالیت های پژوهشی و استراتژی ها و جهت گیری های پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی
  • بررسی و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های پژوهشی مطابق با بخشنامه های صادره از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
  • انجام وظایف محوله به کمیته پژوهشی و رئیس کمیته پژوهشی استان مطابق با آیین نامه و بخشنامه های صادره از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 

نتایج شورای پژوهشی واحد

سال عنوان فایل
1395/03/25
رشته مهندسی برق
1395/07/04
رشته مهندسی برق
1395/07/24
رشته مهندسی مکانیک
1395/03/11
رشته مهندسی مکانیک
    1396/04/31 رشته حقوق عمومی
     1396/02/02 رشته حقوق عمومی