نمایش محتوا نمایش محتوا

نمایش محتوا نمایش محتوا

نام ونام خانوادگی : عبدالمحمد افروغ
رشته تحصیلی : حقوق
گرایش : جزا و جرم شناسی
مدرک تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی :  
  تلفن تماس : 07734249123  
     
 

 مدارج تحصیلی دانشگاهی

 

رديف مدرك تحصيلي دانشگاه محل تحصيل مقطع تحصيلي
 ورود    اخذ مدرك
1 کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد بوشهر 1380 1385
2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس 1385 1387
3  دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد  قشم 1391 1395