نمایش محتوا نمایش محتوا

نام ونام خانوادگی : اعظم حیدری
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرتبه علمی :  
پست الکترونیکی : heidari135811[at] yahoo.com
آدرس صفحه خانه :  


سابقه کار : از سال 85 تا سال 92 کارشناس امور دانشجویی و از سال 92 تاکنون مدیر اموردانشجویی

سابقه کار در بخش سلف سرویس از سال 85 تاکنون شرح وظايف مسول نظام وظیفه دانشگاه : اهم امور که توسط این بخش انجام می شود : 1-کنترل مدارک لازم و اعلام شروع به تحصیل دانشجویان به اداره نظام وظیفه استان جهت صدور و تائید معافیت تحصیلی ایشان. 2- کنترل و مجوز ثبت نام برای دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت ، کارت معافیت و یا شاغل به کار در آموزش و پرورش و نیروهای مسلح می باشند و استعلام از ادارات. 3-در زمان قطع رابطه دانشجویان با دانشگاه ( فارغ التحصیلی - انصراف - محرومیت از تحصیل ) موضوع جهت ابطال معافی تحصیلی به اداره نظام وظیقه اعلام می شود . 4- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویانی که می خواهند معافیت کفالت از اداره نظام وظیفه دریافت نمایند. 5- صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای اداره گذرنامه جهت خروج از کشور دانشجویان مشمول 6- در صورت وجود ابهام در رابطه با دانشجویانی که از نظر نظام وظیفه دارای مشکلات خاصی می باشند این اداره پاسخگو و در صورت نیاز جهت تعیین وضعیت با اداره نظام وظیفه استان بوشهر مکاتبه می نماید. صدور معافیت تحصیلی : دریافت مدارک مربوط به معافیت از دانشجو جهت تشکیل پرونده و مکاتبه با اداره نظام وظیفه توسط نظا م وظیفه واحد. فراغت از تحصیل دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی ضمن مراجعه به مربوطه مدارک لازم را اخذ و به اداره مشمولین تحویل می دهد تا از این طریق به اداره نظام وظیفه معرفی گردد . محرومیت از تحصیل بعد از صدور رای شورای آموزشی واحد مبنی بر محرومیت دانشجو از تحصیل ، مدارک لازم از طریق به اداره مشمولین واحد ارسال و نامه معرفی به نظام وظیفه صادر و تحویل دانشجو خواهد شد .گردید. انصراف از تحصیل بعد از صدور رای شورای آموزشی واحد مبنی بر محرومیت دانشجو از تحصیل ، مدارک لازک از طریق به اداره مشمولین واحد ارسال و نامه معرفی به نظام وظیفه صادر و تحویل دانشجو خواهد شد .


بررسي مدارک ثبت نام دانشجويان پسر مشمول وروديهاي جديد برابر دستورالعمل ارسالي سازمان مرکزي وصدور معافيت تحصيلي واعلام مراتب انصراف يااخراج ياترخيص از خدمت پذيرفته شدگان يا دانشجويان شاغل ونيزلغومعافيت تحصيلي دانشجويان فارغ التحصيل انصراف واخراج بوده اند به عهده اين قسمت مي باشد. تمامي معرفي نامه هاي ابطال معافيت تحصيلي جهت معاونت وظيفه عمومي ناجاصادر مي گردد فارغ التحصيلان بعداز ابطال معافيت تحصيلي از تاريخ فارغ التحصيلي 6ماه ودانشجويان اخراج وانصراف پس از ابطال معافيت تحصيلي از تاريخ انصراف واخراج که از سوي اداره آموزش وپرورش تعيين مي گردد 4ماه فرصت جهت معرفي ودريافت دفترچه اعزام دارند. مشمولين مي بايست جهت انجام معرفي به اداره وظيفه عمومي ناجا دفترچه ارسال مدارک رااز اداره پست تهيه نموده وسپس مدارک لازم به همراه اصل معرفي نامه نظام وظيفه که از سوي دانشگاه صادرشده را به معاونت وظيفه عمومي ناجاارسال نمايندمشمولين بايدتوجه داشته باشندکه حتما تصويراصل معرفي نامه راهمراه بامدارک ارسال نمايندونه رونوشت آنراچون مدارک برگشت شده وچنانچه فرجه 6ماهه رو به اتمام باشدبرايشان غيبت محسوب مي گردد. طبق ماده 50تبصره 2آيين نامه آموزشي باگذ شت سه ماه ازتاريخ صدورحکم انصراف ازتحصيل محسوب شده ومعافيت تحصيلي نيزطبق گزارش واحدهاي آموزشي باطل گرديده وبه آدرس آنان پست خواهد شد. طبق آيين نامه آموزشي اگردانشجويي اخراج شودمعافيت تحصيلي باطل شده ويک رونوشت به آدرس منزل دانشجوارسال مي گردد .دريافت اصل نامه به عهده دانشجو است همچنين دانشجوياني که دربدوورود به دانشگاه نقض مدرک بوده وتعهد جهت تکميل مدارک رادارند نيز بايد نسبت به تکميل مدارک خود در موعد مقرراقدام نمايند .درغير اين صورت فايل آناها بسته وبه هيچ عنوان باز نخواهد شد واخذ تاييديه معافيت تحصيلي نيز به عهده خوددانشجو خواهد بود ، ضمنا دانشجوياني که داراي معافيت موقت مي باشند بايد بعداز تمديد معافيت موقت ويا دريافت اصل کارت معافيت دائم با همراه داشتن اصل ودو نسخه کپي از آن به اين واحد مراجعه تادرهنگام انتخاب واحد فايل ثبت نام آنها مسدود نشود . دانشجواني که مجوز خروج از کشور دريافت مي دارند جهت درج شماره معافيت تحصيلي بايد به امورمشمولين دانشگاه مراجعه نمايند اهداف مشاوره: هدف غائی مشاوره و روانی درمانی تأمین رشد و افزایش کارآیی فرد و نیز بهبود نحوه تعامل او با دیگران و با محیط است. مشاور فردی است که با بهره گیری از دانش روانشناسی و به کاربردن تکنیک های مختلف به مراجع کمک می کند تا از راه کاوش درون ، درک و فهم و عمل کردن ، با مشکلات برخورد نموده و توانایی خود را در پذیرش مسئولیت و تصمیم گیری براساس رویکرد ارائه شده افزایش دهد. مشاور باید فردی عاقل ، فهمیده ، عالم به مسائل رواشناختی ، دارای خلوص عاطفی ، خیرخواه رازدار ، امین دارای استقلال فکر ، صدیق ، صمیمی و دارای احساس مسئولیت باشد. میزان اعتماد بین مشاور و مراجع پایه و اساس اثربخشی یک راهبرد خاص را تشکیل می دهد. اعتماد در اثر مهارت های ارتباطی مؤثر در یک بافت همدلانه بوجود می آید. همدلی به معنای درک احساس ها و هیجان های فرد از دیدگاه او برای اثربخشی مهارت های ارتباطی بسیار مهم و ضروری است. برای اینکه یک مشاور بتواند از راهبردهای مختلف استفاده کند باید بتواند :در سه حیطه: 1 - شناختی (تفکر و شناخت) 2- عاطفی (احساس ها و عواطف) 3- رفتاری (اعمال و رفتارها) با دیگران ارتباط بر قرار کند.