نمایش محتوا نمایش محتوا

نام ونام خانوادگی : فرزاد کشاورز
رشته تحصیلی : حسابداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی :  
آدرس صفحه خانه :  
تلفن تماس : -07734249116


سوابق تحصیلی:

- کارشناسی حسابداری با معدل 17/48

- کارشناسی ارشد حسابداری با معدل 16/83

سوابق آموزشی:

- تدریس در دانشگاه پیام نورمرکز فیروزآباد به مدت 8 نیمسال

- مدرس ومدیر گروه رشته حسابداری درآموزشکده سما واحد فیروزآباد به مدت 2نیمسال

- تدریس دردانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرم به مدت یک نیمسال

- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار به مدت 3 نیمسال

- عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه مرتبه علمی مربی ازسال1389

سوابق اجرایی:

- مدیرگروه رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه از سال 1389

- سرپرست حوزه معاونت آموزشی ودانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه از تاریخ 1390/01/20 تا1390/09/19

- معاون اداری ومالی واحد گناوه ازتاریخ1390/09/20 تا 1394/10/10

- رییس کارگروه اداری ومالی دانشگاه های آزاد اسلامی استان بوشهر درسال 1393

- عضو شورای آموزشی واحد گناوه

- عضوکمیته انظباطی واحد گناوه

- عضو کمسیون موارد خاص واحد گناوه

- عضو کمیته انتظامی واحد گناوه

- دبیر کمسیون معاملات واحد گناوه

- دبیر ستاد بنیاد شهید وامور ایثارگران واحدگناوه

- عضو کارگروه عمرانی دانشگاه های آزاد اسلامی استان بوشهر

- عضو شورای فرهنگی واحد گناوه

سوابق پژوهشی:

- ارائه 2 مقاله حسابداری در مجلات ISI

- ارائه دو مقاله و سخنراني در همايش ملي وبين المللي

- همکار چندین طرح پژوهشی

-گذراندن چندین دوره وکارگاه های تخصصی وآموزشی