فیش حقوقی

به اطلاع کلیه دانش جویان می رساند کلاس های جبرانی دکترمنطقیان مورخ 

1396/07/27  روز پنجشنبه برگزار میگردد

 

پیام رئیس

خداوند قادرمنان را شاکرم که توفیق خدمتگذاری به شما استادان گرانقدر ، دانشجویان عزیز وهمکاران گرانمایه را عنایت فرمود توفقیق خدمت در دانشگاهی که به برکت کمک ده میلیون ریالی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پاگرفت و به اوج بالندگی و شکوفایی رسید و اکنون به عنوان بزرگترین مجتمع آموزشی حضوری درجهان می رود تا قله های علم و دانش را فتح نماید [ ادامه ]